حسابرسی به چه معناست ؟

چرا مراجعه به یک حسابرس حرفه ای امری ضروری و غیر قابل اجتناب است؟

آیا با انواع خدمات حسابرسی آشنایی دارید؟

آیا می دانید وظابف یک حسابرس خبره شامل چه مواردی خواهد شد؟

حسابرسان وظیفه دارند صحت صورت های مالی شرکت ها را تایید کنند. این عملیات شامل بررسی  صورت های مالی به صورت جستجوگرانه، پرسش از منابع داخلی وخارجی شرکت هاوهمچنین آگاهی از سیستم کنترل داخلی انجام میشود.